Humanitar və sosial elmlər üzrə tədqiqatçı

Professor Hamlet İsayevin (İsaxanlnın) elmi yaradıcılığ zəngin və çoxşaxəlidir. İsaxanlı soyadı onun humanitar və sosial elmlər sahəsində apardığı tədqiqatlarda, eləcə də şair kimi işlətdiyi soyadıdır. O, geniş ictimaiyyət arasnda indi daha çox Hamlet İsaxanlı kimi məşhurdur, riyaziyyat sahəsində və rəsmi sənədlərdə isə İsayev soyad ilə tanınır. Onun fəaliyyətində humanitar və sosial elmlərlə bağlı araşdrmalar da mühüm yer tutur. Universal yaradıcılıq potensialına malik olan alim bu sahələrə dair yüzlərlə məqalə və irihəcmli əsərlər müəllifidir. Bu əsərlərində ədəbiyyat və mədəniyyət tarixi, İslam sivilizasiyas, siyasi tarix, milli kimlik, tərcümə nəzəriyyəsi və tarixi və digər məsələlər özünəməxsus şəkildə tədqiq edilib və öz müəllifinə bu dəfə humanitar və sosial elmlər sahəsində bö­yük hörmət qazandırıb.
Alimin elm və təhsil tarixi və nəzəriyyəsi sahəsində yazdığı çoxsaylı əsərləri və ən nüfuzlu beynəlxalq məclislərdə çıxşlar onu məşhur elmtəhsil tarixçisi və nəzəriyyəçisi kimi tanıtmışdır. Hamlet İsayev (İsaxanlı) ölkəmizdə təhsil islahatlarının aparlmasnda, Bolonya sisteminin həyata keçirilməsində fəal iştirak edir. Azərbaycan təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə qovuşması məsələsi məhz onun geniş fəaliyyəti sayəsində gerçəkləşməyə başlamşdır. Bu və təhsil quruculuğu sahəsindəki digər böyük uğurlarna görə o, Azərbaycan Prezidenti yanında yaradılan nüfuzlu Təhsil Komissiyasnn üzvü seçilmişdir. Yeri gəlmişkən, Hamlet İsayev (İsaxanlı) bu komissiyann tərkibinə daxil edilmiş yeganə ali məktəb rektorudur.
Professor Hamlet İsayevin (İsaxanlının) həmmüəllif olduğu «Xaricilər üçün Azərbaycan dili» dərsliyi bu gün həm ölkəmizdə, həm də müxtəlif qitələrdə əcnəbi vətəndaşların ən çox müraciət etdiyi stolüstü kitaba çevrilib.
Tərcümə məsələləri, dil siyasəti və lüğətçilik işinin təşkili sahəsində onun xidmətləri təqdirəlayiqdir. Bu baxmdan alim öz fikir və mülahizələrini dövri mətbuatda dərc etdirdiyi məqalələrində, ayrayr elmi konfranslardak çıxşlarında, habelə iri-həcmli «Poetik tərcümə» əsərində ayıdn şəkildə ifadə edə bilmişdir.
Hamlet İsayev (İsaxanlı) vətənpərvər, öz xalqın ürəkdən sevən, azərbaycanpərəst bir şəxsiyyətdir. O, Azərbaycan həqiqətlərinin, mədəniyyətinin dünyada tannıması üçün əlindən gələni əsirgəmir. ABŞda nəşr olunan «Dünya ədəbiyyatı bu gün» jurnal ilə sıx əlaqə saxlayaraq bu jurnalda Azərbaycan ədəbiyyat nümunələrinin çap olunmasnı təşkil etməsi kimi misallar xeyli çoxaltmaq olar.
Bütün bunlarla yanaşı, professor Hamlet İsayev (İsaxanlı) uzun müddətdir ki, Xəzər Universitəsində hazırlanan və artıq iki cildi nəfis şəkildə işıq üzü görən 6 cildlik «Xəzər İngiliscə-Azərbaycanca Böyük Lüğət»­in redaktoru kimi çox ağır zəhmət tələb edən bir fəaliyyətlə də məşğuldur. Bu lüğət Azərbaycan elmi və mədəniyyətinin ən sanball nai­liy­­yətlərdən bi­ri­dir.

 

«Hamlet İsaxanlı. Bu dünyaya nə gətirdim…» kitabı əsasında
(müəlliflər: Knyaz Aslan və Vahid Ömərli).
Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı – 2005

Dil seçimi:
  • Az
  • Ru
  • En
  • De
Official facebook page