Google

(Az) 2012-2013 yazıları

2013

В женщине должны присутствовать нежность, ум и красота, этого вполне достаточно_05.06.13

“Təhsil ocağının başında duran özü rüşvət almamalıdır” _12.02.13

Aydin xan Ebilov_Nesreddin Tusi …..

Azerbaycan hech vaxt yuksek futbol olkesi olmayib_16.05.13

Azərbaycanda yeni Akademiya_19.01.13

Dinlərlə tanışlıq necə baş verir_2013_kitab

Hamlet Isaxanli_cayim soyudu_01.03.13

Koroglu ismixan emi

Mentiq ve imtahan kitabi

Xəzər Texnoparkı yaranır_06.02.13

Ziyali da gozleyir, goresen hokumet ona ne verecek

Zohre Eliyeva_unudulmayan negme_2013

Əli Rza Xələfli , “Həyatın Dastanı” ədəbi-fəlsəfi düşüncələr_08.06.2013

2012

ГАМЛЕТ ИСАХАНЛЫ «ЛЮБЛЮ ЛЮБИТЬ.

‘ A S M A B A H C E S i ‘ N I N QONACI H A M L E T ISAXANLI

“CƏNAB KİMDİR – O, TAYLORDUR”…

“Din mənim üçün mədəniyyətdir, tarixdir, kimlikdir”

ALİM VİCDANI, ŞÖHRƏT VƏ TALESİZLİK

AZƏRBAYCANDA RÜŞVƏTSİZ UNİVERSİTETİ

Dunyani deyishdiren qarajlar

LENIN N E C a OLUBSA…

Muraciet formalari. Tarix ve bu gun

Tanınmış alim və sənətkarlardan əlifba islahatı təklifinə reaksiyalar_03.09.2012

Tarihî hafıza ve insanlık aleyhine suçlar

XEYRİYYƏÇİLİK VƏ QÜDRƏT

YÜKSƏK RİYAZİ MƏDƏNİYYƏT VƏ KÜBARLIQ TƏCƏSSÜMÜ

Təhsildə keyfiyyət konsepsiyası

Azerbaycan rayonlari uchun bolge kolleci kompleksinin yaradilmasi_2012

İCBARİ TƏHSİL İDEYASI tarix və bu gün, səbəb və nəticə_06.04.12

İşığın dastanı_16.05.12

Kəpənəyin yaratdığı xaos_19.05.12

Menim tanidgim Rza_2012

Qəribə və mürəkkəb dünya_20.04.12

«Elm və Sənət məclisi»

«В Поисках Хазара»

В Поисках Хазара
Гамлет Исаханлы

Баку, Азербайджан, Университет Хазар, 2006
ISBN10 9952-20-034-X
ISBN13 978-9952-20-034-8

Исследователь в области гуманитарных и социальных наук

Научное творчество профессора Гамлета Исахан­лы богатое и многостороннее. В математических кругах он известен как Гамлет Исаев. Фамилия Исаханлы исполь­зуется им в поэтическом творчестве, а также в исследованиях, проводимых в области гуманитарных и социальных наук. Исследования в этих областях занимают важное место в его деятель­ности. Учёный, с широчайщим охватом и обладающий огромным научным потенциалом является автором многочисленных статей и книг. В них подробно исследо­ваны теория и история литературы, культуры, науки и образования, цивили­зация ислама, политическая история, теория и история перевода, и другие вопросы. Эти произ­ведения, а также выступления на влиятельных международ­ных форумах принесли Гамлету Исаеву известность учё­ного-теоретика, вдабавок к его огромному организаторскому таланту.
Гамлет Исаханлы принимает активное учас­тие в реформах, проводимых нашей страной в области обра­зования, а также в реализации Болонской конвенции. Интеграция азербайджанской системы образования в международную начала осуществляться во многом благо­даря его активной деятельности. За эти и другие значи­тельные достижения в области образования он был избран членом влиятельной Комиссии по вопросам образования при президенте Азербайджанской Республи­ки.
Профессор Гамлет Исаханлы является одним из авторов учебного пособия «Азербайджанский язык для ино­странцев», ставшей настольной книгой для большин­ства иностранцев не только в нашей стране, но и зарубежом, на других континентах. Очевидны и несомненны его заслуги в об­ласти языковой политики, подготовки и издания словарей, теории перевода. Свои мысли и соображения о последнем он отразил в произ­ведении «Поэтические переводы. Поиск красоты внутри ограниченных рамок».
Гамлет Исаханлы – горячий патриот. Он прилагает все усилия, вносит свой вклад, чтобы мир узнал об Азербайджане, о культуре его народа. По инициативе Гамлета Иса­ханлы в журнале «Современная мировая литература» из­даю­­щимся в США, были опубликованы ряд произведений азербайджанской литературы. Это лишь один из многочис­ленных примеров его деятельности.
Гамлет Исаханлы уже долгое время пло­дот­ворно работает над 6-томным Боль­шим Хазаровским Англо — Азербайджан­ским словарём, возглавляя авторский коллектив, а также как ко-редактор. 2 тома словаря уже вышли в свет. Этот труд считается одним из лучших достижений современной Азербайджанской нау­ки и культуры.
Регулярные семинары по науке и искусстве («Elm və Sənət Məclisləri”), проводимые под руководством профессора Гамлета Исахан­лы, стали одним из главным событий науки и культуры последнего времени, чуть ли не единственным местом встречи многих известных деятелей науки и исскусства.

На основе книги «Гамлет Исаханлы. Что в этот мир принес я» (авторы Княз Аслан и Вахид Омарлы). Издательство Университетеа Хазар. Баку, 2005

Выберите язык:
  • Az
  • Ru
  • En
  • De
Official facebook page